De opleiding tot registerloods

Op www.loodsworden.nl vind je alle informatie over de opleiding.

De opleiding

De opleiding tot registerloods: Master in Maritime Piloting (OTR:MMP)

De Nederlandse Loodsencorporatie is een door het ministerie van OC&W erkende onderwijsinstelling. De door haar verzorgde OTR:MMP is in februari 2014 geaccrediteerd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op hbo Master niveau. Dit betekent dat de student zich na het behalen van de opleiding Master of Science mag noemen. Met dit behaalde diploma kan hij registerloods worden. Deze graad is gebaseerd op de WHW (Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek).
De opleiding is intensief, afwisselend en praktijkgericht en streeft naar het afleveren van nautische professionals op wie brugteams, reders en de samenleving kunnen en mogen vertrouwen. Om deel te nemen aan de opleiding, moet je ten minste beschikken over een vaarbevoegdheidsbewijs minimaal Eerste stuurman alle schepen, in het bezit zijn van een hbo diploma, een BRM/MRM certificaat en een Marcom-A-certificaat. Beschik je over de juiste papieren en ervaring, dan ontvangen we graag je aanmelding. Je wordt dan geplaatst op de wachtlijst voor kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor de selectieprocedure.

Selectieprocedure

Jaarlijks geven de regionale loodsencorporaties aan hoeveel nieuwe studieplekken ze binnen de opleiding wensen. De kandidaten die vanaf de wachtlijst worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure doorlopen een intakegesprek, psychologisch onderzoek, manoeuvreertest en medische keuring.
Het psychologisch onderzoek bestaat uit onder andere een IQ-test, rollenspel en een gesprek met een psycholoog.  Het laatste onderdeel van de selectieprocedure is een eindgesprek met de Toelatingscommissie. Deze commissie adviseert het bestuur van de onderwijsinstelling (Instellingsbestuur) aan de hand van de behaalde resultaten van deze selectieprocedure. Het Instellingsbestuur beslist vervolgens wie mag deelnemen aan de OTR:MMP.

Hier vind je meer informatie over IQ-testen en links naar voorbeeldtests en oefeningen.

Keuze voor een regio
De registerloodsen zijn actief in vier regio’s, te weten: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Elke regio kent zijn eigen uitdagingen en dynamiek. Aan het begin van de selectie geef je een voorkeur ’voor een regio aan waar je na de opleiding werkzaam zou willen zijn.

Opbouw studie
De OTR:MMP duurt 13 tot 14 maanden, afhankelijk van de gekozen regio. De opleiding kent 4 fasen. Fase 0 is een centraal deel van 10 weken inclusief tentamens waar de studenten de basisvaardigheden van het beroep van registerloods, aangeleerd krijgen .

Onderstaande inhoudsgebieden komen tijdens deze 10 weken aan bod:

 • Algemene wetten en voorschriften
 • Scheepvaartreglementering
 • Topografie en scheepvaartverkeerstekens
 • Getijleer
 • Communicatie (intern en extern)
 • Veiligheidsaspecten
 • Navigeren
 • Manoeuvreren
 • MRM
 • Organisatiekunde
 • O&O

De lesstof wordt aangereikt door middel van theorielessen, praktijkvaren en oefeningen op de simulator. Na 7 weken worden alle inhoudsgebieden getentamineerd. De student gaat na het goed afronden van deze tentamens verder met zijn studie in een van de regio ’s waar hij het beroep van registerloods uiteindelijk zou kunnen gaan uitoefenen.

In de regio is de opleiding verdeeld in 3 fasen. In de eerste fase staat de rol van verkeersdeelnemer centraal. De lesstof bevat veel theorie, de student observeert tijdens de instructiereizen het brugteam. Fase 1 beslaat ongeveer 6 weken.

In de tweede fase staat de rol van adviseur centraal, onder begeleiding van een registerloods leert de student een vaarplan op te maken en te communiceren met externe partijen. Deze periode duurt ongeveer 5 maanden.

In de derde en laatste fase van de opleiding komen alle voorgaande rollen samen en leert de student om het beroep van registerloods uit te voeren, dit alles gebeurt onder begeleiding van de registerloods.

De opleiding kent diagnostische en selectieve toetsen. Op 50% en 85% van de opleiding wordt er selectief getoetst door middel van een selectieve koppelperiode en een theorie tentamen. Alleen de studenten die de selectieve toetsmomenten voldoende afsluiten mogen de opleiding vervolgen. Tussendoor krijgen de studenten diagnostische toetsen.

Gedurende de opleiding maakt de student minimaal 200 instructiereizen, verdeeld over het vaargebied en verdeeld over dag en nacht. De student krijgt tijdens de opleiding verschillende koppelperiodes en maakt dan minimaal 6 tot maximaal 10 aaneengesloten reizen die worden beoordeeld door één of twee koppelloodsen.

Aan het einde van de opleiding krijgt de student een mondeling examen bestaande uit verschillende integrale casussen over bovengenoemde inhoudsgebieden en een praktijkexamen bestaande uit minimaal 10 examenreizen. Bij deze examens wordt beoordeeld of de student voldoet aan de vier eindkwalificaties:

 • Manoeuvreren en navigeren
 • Communiceren
 • Onderzoek en Ontwikkelen
 • Corporatielid en vrije beroepsbeoefenaar

Studievergoeding
Zodra je met de opleiding begint, kun je in aanmerking komen voor een studievergoeding

Registerloods
Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kan de student worden ingeschreven in het Loodsenregister en is hij bij inschrijving lid van de Nederlandse Loodsencorporatie en van één van de vier regionale loodsencorporaties.
Daarnaast kan de afgestudeerde student lid van de maatschap van de gekozen regio én aandeelhouder van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V. worden. Om lid te kunnen worden van de maatschap moet een werkkapitaal worden ingebracht. De aandelen in de BV ’s worden overgedragen bij een notaris.

De registerloods komt niet in dienst bij het Loodswezen. Hij is geen werknemer en ontvangt geen salaris. Als lid van een van de maatschappen is de registerloods namelijk een zelfstandig ondernemer. Het inkomen wordt gevormd door het aandeel in de winst van de maatschap. De hoogte van het winstdeel is afhankelijk van het scheepsaanbod en varieert dan ook per jaar. Maandelijks wordt een voorschot op de winst uitgekeerd.

Meer weten?
Voor meer informatie neem contact op met  Eline van der Vlist van STODEL (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen) via email: OTRMMP@loodswezen.nl.