Loodswezen jaarverslag 2018 online

Loodswezen NL - 19 jun 2019

Infographic

In 2018 heeft het Loodswezen 96.901 zeeschepen geloodst. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan veilig en vlot scheepvaartverkeer en 24/7 haventoegankelijkheid van de Nederlandse zeehavens en Vlaamse zeehavens aan de Schelde.  In het Loodswezen Jaarverslag 2018 worden de daarmee gepaard gaande achtergronden en financiën weergegeven. Het jaarverslag heeft betrekking op alle entiteiten die samen het Loodswezen vormen. Openbare publicatie van het jaarverslag maakt onderdeel uit van het afleggen van verantwoording over de uitvoering van onze wettelijke taak en de daarvoor benodigde middelen. Het jaarverslag is zodoende online voor iedereen te raadplegen en te downloaden op https://jaarverslagloodswezen.nl/

Bij de opzet van het jaarverslag is gekozen om de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving volgens de GRI-standaard (Global Reporting Initiative) te hanteren. Dat is een internationaal erkende standaard waarmee organisaties in het kader van transparantie ten aanzien van de duurzame ontwikkeling van hun activiteiten over economische, milieu- en sociale prestaties communiceren.

Verwacht wordt dat met dit publiek jaarverslag een bijdrage wordt geleverd aan de interactie met alle stakeholders, alsmede een goed beeld wordt gegeven over de transparantie en goede werking van onze organisatie. Naar de toekomst toe zal het jaarverslag - mede naar aanleiding van interne en externe terugkoppeling over de weergegeven materiele thema's - worden uitgebouwd en aangepast.