privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze versie is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018

Nederlands Loodswezen
Nederlands Loodswezen, gevestigd aan Berghaven 16 3151 HB Hoek van Holland, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.loodswezen.nl
Berghaven 16
3151 HB Hoek van Holland, Nederland

Tel. + 31 88 9002500
privacy@loodswezen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nederlands Loodswezen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam school (schoolpakket aanvraag)
 • Klas / groep (schoolpakket aanvraag)
 • Adres school (schoolpakket aanvraag)
 • Leeftijd (spreekbeurtpakket aanvraag)
 • Foto (klacht afhandeling)
 • Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Nederlands Loodswezen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (spreekbeurtpakket aanvraag)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@loodswezen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nederlands Loodswezen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (opsturen spreekbeurtpakket of schoolpakket)

Nederlands Loodswezen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Sitecore, Content managementsysteem om de inhoud van de website te kunnen beheren. Elk kwartaal schonen we het cms op.
 • Outlook (E-mailsoftware van Microsoft), om binnenkomende mails vanuit de formulieren van de website te kunnen verwerken.
 • Google Analytics (Statistiek software van Google) om geanonimiseerde statistiekgegevens te verzamelen zodat de website verbeterd kan worden. Binnen Google Analytics hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
  - een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  - gezorgd dat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
  - ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 • Hotjar (Tool die gebruikersgedrag analyseert, door middel van clickmaps en beeldschermopnames).
  - Hotjar biedt de mogelijkheid om via de browser tracking uit te schakelen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
  - Hotjar informatie over hun privacy policy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  - Hotjar over de manier waarop zij voldoen aan de GDPR:https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nederlands Loodswezen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, leeftijd, klacht, foto, naam  >  0-3 maanden  > Afhandelen van verzoek, beantwoorden vraag, afhandelen klacht.                     

Delen van persoonsgegevens met derden
Nederlands Loodswezen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nederlands Loodswezen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nederlands Loodswezen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nederlands Loodswezen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bekijk onze cookie policy voor meer informatie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. (Volgt nog). Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlands Loodswezen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@loodswezen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nederlands Loodswezen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nederlands Loodswezen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@loodswezen.nl.