Aanvraag erkenning EU beroepskwalificatie

Aanvraag erkenning EU beroepskwalificatie

Bent u burger uit de EU, de EER of Zwitserland en wilt u zich in Nederland vestigen om daar op permanente basis uw beroep van registerloods uit te oefenen?
________________________________________

1. ALGEMEEN
2. ERKENNING
3. AANVRAAG ERKENNING BEROEPSKWALIFICATIES/DIPLOMA’S
4. BESLISPROCEDURE
5. COMPENSERENDE MAATREGELEN
6. BESLISSING
7. NEDERLANDSE TAAL
8. KOSTEN
9. BEZWAAR EN BEROEP

1. ALGEMEEN

1.1 Vrijheid van vestiging

In de EU geldt vrijheid van vestiging en een vrij verkeer van diensten. Bent u ingezetene van een ander land in de EU, de EER of Zwitserland en werkt of werkte u daar als loods dan kunt u zich in Nederland vestigen en, onder voorwaarden, op permanente basis het beroep van registerloods uitoefenen. Daartoe moet u bij de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie (de bevoegde autoriteit) eerst een aanvraag voor erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s indienen. Op grond van die aanvraag zullen uw beroepskwalificaties/diploma’s worden vergeleken met de beroepskwalificaties/diploma’s die gelden voor de Nederlandse registerloods. Op basis van die vergelijking kan de bevoegde autoriteit stellen dat compenserende maatregelen nodig zijn en kunt u de mogelijkheid krijgen de verschillen te overbruggen door middel van het doen van een aanpassingsstage en/of het afleggen van een proeve van bekwaamheid. U kunt pas na formele toestemming van de bevoegde autoriteit aan de slag.

1.2. Beroepskwalificaties

Om in een ander EU-land uw beroep te kunnen uitoefenen, heeft de EU onderling afspraken gemaakt over standaardisatie van opleidingen en erkenning van diploma’s en getuigschriften. Deze afspraken zijn vastgelegd in Europese richtlijnen voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG en Richtlijn 2013/55/EU). Deze EU-richtlijnen regelen voor burgers uit de EU, de EER of Zwitserland de toegang tot en uitoefening van een gereglementeerd (beschermd) beroep in Nederland. In Nederland zijn die richtlijnen verwerkt in de wet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

1.3. Gereglementeerd beroep

In de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen, vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is het beroep van registerloods aangewezen als een gereglementeerd beroep en opgenomen in de database van gereglementeerde beroepen van de EU. De algemene regel is dat een beroep gereglementeerd is als u daar volgens de wet een speciaal diploma voor nodig heeft, bepaalde examens voor moet afleggen en/of u bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat u dit beroep mag uitoefenen.

De beroepskwalificaties/diploma’s voor het beroep van registerloods zijn door de Nederlandse overheid vastgelegd in de Loodsenwet, het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren en in de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

1.4. Bevoegde autoriteit

Elk gereguleerd beroep heeft een bevoegde autoriteit die controleert of u aan de eisen voor het beroep voldoet. Voor het beroep van registerloods is als bevoegde autoriteit aangewezen de algemene raad (dagelijks bestuur) van de Nederlandse Loodsencorporatie.

1.5. Aanvraag erkenning beroepskwalificaties

Als u als migrerende beroepsbeoefenaar zich in Nederland wilt vestigen om daar op permanente basis het beroep van registerloods uit te oefenen, moet u eerst erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s aanvragen. Dit doet u bij de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie die daarvoor uw diploma, opleiding en ervaring beoordeelt en vergelijkt met de beroepskwalificaties/diploma’s van de Nederlandse registerloods.

1.6. Regionale loodsencorporaties

Voor u is het ook van belang om te weten dat de Nederlandse registerloodsen werken vanuit één van de volgende vier regio’s (regionale loodsencorporaties): Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. U moet in uw aanvraag erkenning beroepskwalificaties daarom ook vermelden in welke regio u op permanente basis uw loodsdiensten wilt aanbieden.

1.7. Gereglementeerde opleiding

De opleiding tot registerloods is een gereglementeerde opleiding volgens EU-richtlijn 2005/36/EG. Een gereglementeerde opleiding is een opleiding die specifiek op de uitoefening van een bepaald beroep is gericht en die bestaat uit een studiecyclus waarvan de structuur en het niveau bij wet zijn vastgesteld en eventueel wordt aangevuld met een beroepsopleiding, beroepsstage of praktijkervaring waarvan de structuur en het niveau ook bij wet zijn vastgesteld.

1.8. Master in Maritime Piloting

De opleiding tot registerloods in Nederland is een geaccrediteerde hbo-masteropleiding van ruim 1 jaar die gevolgd wordt na een 4-jarige (maritieme) bacheloropleiding plus verplichte praktijkervaring. De opleiding wordt verzorgd door de Nederlands Loodsencorporatie. De Nederlands Loodsencorporatie is daartoe een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende onderwijsinstelling. Het diploma geeft recht op het voeren van de titel Master of Science.

1.9. Informatie over de opleiding tot registerloods

Voor een gedetailleerde inhoud van de opleiding tot registerloods kunt u via e-mail contact opnemen met de Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (STODEL): OTRMMP@loodswezen.nl.

 

2. ERKENNING

2.1. Erkenning beroepskwalificaties/diploma’s

Over de erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s beslist de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie op grond van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. In deze wet worden vijf beroepskwalificatieniveaus beschreven die een benchmarking van uw beroepskwalificaties mogelijk maken.

2.2. Regels voor de erkenning beroepskwalificaties/diploma’s uit een EU-land

 • De door u in uw EU-land behaalde beroepskwalificaties/diploma’s die in uw land verplicht zijn voor de uitoefening van het loodsenberoep worden erkend bij gelijkwaardigheid met een in bovengenoemde wet genoemd kwalificatieniveau.

§  Als het loodsenberoep in uw land geen gereglementeerd beroep is, worden de door u in uw EU-land behaalde beroepskwalificaties/diploma’s erkend als die aantonen dat u op het loodsenberoep bent voorbereid en u in de afgelopen 10 jaar dit beroep ten minste 1 jaar lang voltijds of deeltijds hebt uitgeoefend. De beroepservaring van een jaar is niet vereist als het gaat om beroepskwalificaties/diploma’s verkregen via een gereglementeerde opleiding.

 • De door u in uw EU-land behaalde beroepskwalificaties/diploma’s worden erkend als zij zijn verkregen via een opleiding die in uw land gelijkwaardig verklaard is met het in bovengenoemde wet middelste kwalificatieniveau.
 • Uw beroepskwalificaties/diploma’s worden niet erkend bij vier niveaus verschil met het beroepskwalificatieniveau van de Nederlandse registerloods.

2.3. Regels voor de erkenning beroepskwalificaties/diploma’s uit een derde land

 • Uw in een derde land verkregen beroepskwalificaties/diploma’s worden erkend als u het loodsenberoep al minstens drie jaar in een EU-land heeft uitgeoefend, en
  • Het EU-land in kwestie zowel uw beroepskwalificaties/diploma’s als uw beroepservaring heeft erkend.

 

3. AANVRAAG ERKENNING BEROEPSKWALIFICATIES/DIPLOMA’S

3.1. Benodigde documenten bij uw aanvraag erkenning van beroepskwalificaties/diploma’s

Uw aanvraag voor erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s stuurt u naar de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie. Bij uw aanvraag moet u, op basis van de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren, de volgende documenten overleggen:

1.       Uw voornaam, achternaam en contactgegevens.

 1. Kopie van uw paspoort of identiteitskaart, plus
 • Als u geen onderdaan van een EU-land bent, een document waaruit blijkt dat u een gezinslid van een EU-burger bent, of dat u een verblijfsvergunning voor lange termijn of vluchtelingenstatus in een EU-land heeft, of dat u een EU-werkvergunning (‘blauwe kaart’) heeft of ander relevant bewijs dat u eventueel aanspraak kunt maken op EU-rechten. Informeer bij de betrokken nationale autoriteiten.

3.       Kopie van uw diploma of diploma’s (soms is daarvan ook een gecertificeerde vertaling nodig);

 • Het gaat om een bewijs van bekwaamheidsattesten, certificaten, diploma’s en beroepservaring.

4.       Indien nodig moet u een document bijvoegen waaruit blijkt dat u in de afgelopen 10 jaar uw beroep ten minste 1 jaar lang voltijds of deeltijds hebt uitgeoefend (soms is ook daarvan een gecertificeerde vertaling nodig).

 1. Bewijs dat u geen tijdelijk of definitief beroepsverbod opgelegd heeft gekregen en dat u geen strafblad heeft.
 2. Geldig medisch attest van geschiktheid (Seafarer medical certificate).
 3. Bewijs van financiële draagkracht.
 4. Bewijs van uw professionele aansprakelijkheidsverzekering (verzekeringsmaatschappij, polisnummer).

4. BESLISPROCEDURE

4.1. Procedure na indienen van uw aanvraag erkenning beroepskwalificaties/diploma’s

Na het indienen van uw aanvraag:

 • Krijgt u bericht over de kosten van de aanvraagprocedure inclusief de kosten voor afgifte van het besluit en het organiseren van een proeve van bekwaamheid en/of aanpassingsstage.
 • Krijgt u binnen een maand een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen. Als er echter een probleem is met uw dossier, kan het tot 4 maanden duren voordat de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie reageert.
 • Bij de bevestiging van ontvangst van uw aanvraag kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u verzoeken om aanvullende informatie op te sturen.
 • Zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie binnen drie maanden beslissen over uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met een maand worden verlengd.
 • Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie deze afwijzing met redenen omkleden.
 • Soms kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie besluiten dat  compenserende maatregelen nodig zijn voordat uw diploma’s erkend worden.

Als blijkt dat uw beroepskwalificaties/diploma’s onvoldoende gelijkwaardig zijn met die van de Nederlandse registerloods kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie op basis van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties compenserende maatregelen opleggen. Het definitieve besluit over de erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s wordt dan uitgesteld totdat u aan deze extra voorwaarden hebt voldaan.  

5. COMPENSERENDE MAATREGELEN

5.1 Compenserende maatregelen bij wezenlijke verschillen

Op basis van uw aanvraag tot erkenning van uw beroepskwalificaties/diploma’s stelt de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie het niveau daarvan vast. Bij wezenlijke verschillen in inhoud en niveau tussen uw opleiding en die van de Nederlandse registerloods, of bij een verschil in beroepswerkzaamheden, kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u compenserende maatregelen opleggen. Van die beslissing ontvangt een motivatie die duidelijk maakt dat deze maatregelen genomen worden op basis van een zorgvuldige vergelijking en toegepast op uw situatie.

5.2 Aanpassingsstage en/of proeve van bekwaamheid

Wat betreft de compenserende maatregelen kunt u in principe zelf kiezen uit een aanpassingsstage of het afleggen van een proeve van bekwaamheid. Als echter het verschil in kwalificatieniveau tussen uw opleiding en de opleiding voor de Nederlandse registerloods te groot is, of als uw beroepskwalificaties/diploma’s zijn afgegeven in een derde land, zijn zowel een aanpassingsstage als het afleggen van een proeve van bekwaamheid vereist. Van die beslissing ontvangt een motivatie die duidelijk maakt dat deze maatregelen genomen worden op basis van een zorgvuldige vergelijking en toegepast op uw situatie.

5.3 Aanpassingsstage

De aanpassingsstage zal maximaal 3 jaar duren. Bij het vaststellen van de aanpassingsstage zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie eerst nagaan of de kennis, vaardigheden en competenties die u heeft verworven in het kader van uw beroepservaring of in het kader van een leven lang leren de wezenlijke verschillen in inhoud en niveau (zie punt 5.1) kunnen ondervangen.

Ten aanzien van de aanpassingsstage informeert de algemene raad u over:

 • De inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden.
 • De duur van de aanpassingsstage.
 • De eventuele aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage.
 • De wijze waarop de aanpassingsstage wordt beoordeeld.

5.4 Proeve van bekwaamheid

Ten aanzien van de proeve van bekwaamheid zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie het volgende vaststellen:

 • De inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden.
 • De wijze waarop en de termijn waarbinnen de diverse onderdelen van de proeve zullen worden afgenomen.
 • Als u een proeve van bekwaamheid moet afleggen, stelt de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u in de gelegenheid deze af te leggen binnen zes maanden na het nemen van het besluit (zie punt 4.1).

6. BESLISSING

6.1 Beslissing over aanvraag erkenning beroepskwalificaties/diploma’s

 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u daarvan bericht. U kunt uw beroep pas uitoefenen na formele toestemming van de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie.
 • Als uw aanvraag wordt afgekeurd, ontvangt u daarvan bericht. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze afwijzing met redenen omkleden.

§  De aanvraag tot erkenning van uw beroepskwalificatie/diploma wordt goedgekeurd, als u de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft volbracht en de daaraan verbonden kosten heeft voldaan.

§  De aanvraag tot erkenning van uw beroepskwalificatie/diploma wordt afgewezen, indien u de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze afwijzing met redenen omkleden.

7. NEDERLANDSE TAAL

7.1 Kennis van de Nederlandse taal

U moet beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van het loodsenberoep in Nederland vereist is. 

8. KOSTEN

8.1 Kosten

 • De kosten in verband met de proeve van bekwaamheid bedragen € 1.347 per dag
 • De kosten in verband met de aanpassingsstage bedragen € 1.347 per dag 

9. BEZWAAR EN BEROEP

9.1 Bezwaar tegen het besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie over de erkenning van uw beroepskwalificaties? U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. U stuurt een bezwaarschrift naar de algemene raad waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. In het bezwaarschrift staan in ieder geval uw naam, adres en handtekening. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie kijkt naar uw bezwaarschrift en neemt opnieuw een beslissing.

9.2 Beroep tegen de beslissing op het bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Wat u hiervoor moet doen, leest u onderaan de beslissing over het bezwaar. Tegen een beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u burger uit de EU, de EER of Zwitserland en wilt u in Nederland op tijdelijke en incidentele basis uw diensten als registerloods aanbieden?

1. ALGEMEEN
2. VERKLARING DIENSTVERRICHTER
3. BEPERKINGEN DIENSTVERRICHTING
4. BESLISPROCEDURE
5. PROEVE VAN BEKWAAMHEID BIJ WEZENLIJKE VERSCHILLEN
6. BESLISSING
7. NEDERLANDSE TAAL
8. KOSTEN
9. BEZWAAR EN BEROEP

1. ALGEMEEN

1.1 Vrij verkeer van diensten

In de EU geldt vrijheid van vestiging en een vrij verkeer van diensten. Bent u ingezetene van een ander land in de EU, de EER of Zwitserland en werkt of werkte u daar als loods dan kunt u, onder voorwaarden, in Nederland op tijdelijke en incidentele basis (als dienstverrichter) uw diensten als registerloods aanbieden. Als u dat van plan bent, moet u bij de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie (de bevoegde autoriteit) eerst een schriftelijke verklaring afgeven. Op grond van die verklaring kan de algemene raad besluiten uw beroepskwalificaties te controleren ter vergelijking met die van de Nederlandse registerloods. Op basis van die controle kan de bevoegde autoriteit vaststellen in hoeverre uw beroepskwalificaties verschillen van die van de Nederlandse registerloods en op grond daarvan verlangen dat u door middel van een proeve van bekwaamheid aantoont dat u deze verschillen kunt overbruggen. U kunt pas na formele toestemming van de bevoegde autoriteit aan de slag.

1.2. Beroepskwalificaties

Om in een ander EU-land uw beroep te kunnen uitoefenen, heeft de EU onderling afspraken gemaakt over standaardisatie van opleidingen en erkenning van diploma’s en getuigschriften. Deze afspraken zijn vastgelegd in Europese richtlijnen voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG en Richtlijn 2013/55/EU). Deze EU-richtlijnen regelen voor burgers uit de EU, de EER of Zwitserland de toegang tot en uitoefening van een gereglementeerd (beschermd) beroep in Nederland. In Nederland zijn die richtlijnen verwerkt in de wet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

1.3. Gereglementeerd beroep

In de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen, vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is het beroep van registerloods aangewezen als een gereglementeerd beroep en opgenomen in de database van gereglementeerde beroepen van de EU. De algemene regel is dat een beroep gereglementeerd is als u daar volgens de wet een speciaal diploma voor nodig heeft, bepaalde examens voor moet afleggen en/of u bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat u dit beroep mag uitoefenen.

De beroepskwalificaties/diploma’s voor het beroep van registerloods zijn door de Nederlandse overheid vastgelegd in de Loodsenwet, het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren en in de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren.

1.4. Bevoegde autoriteit

Elk gereguleerd beroep heeft een bevoegde autoriteit die controleert of u aan de eisen voor het beroep voldoet. Voor het beroep van registerloods is als bevoegde autoriteit aangewezen de algemene raad (dagelijks bestuur) van de Nederlandse Loodsencorporatie.

1.5. Verklaring dienstverrichter (tijdelijke en incidentele beroepsuitoefening)

Als u als migrerende beroepsbeoefenaar (dienstverrichter) op tijdelijke en incidentele basis het beroep van registerloods in Nederland wilt uitoefenen, moet u van dat voornemen een schriftelijke verklaring op papier of in elektronisch formaat afgeven bij de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie. De verklaring moet elk jaar opnieuw worden afgegeven. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie kan besluiten uw verklaring te toetsen aan een aantal criteria, waaronder uw diploma, opleiding en ervaring in vergelijking met die van de Nederlandse registerloods.

1.6. Regionale loodsencorporaties:

Voor u is het ook van belang om te weten dat de Nederlandse registerloodsen werken vanuit één van de volgende vier regio’s (regionale loodsencorporaties): Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. U moet in uw verklaring daarom ook vermelden in welke regio u als dienstverrichter op tijdelijke en incidentele basis uw loodsdiensten wilt aanbieden.

1.7. Gereglementeerde opleiding:

De opleiding tot registerloods is een gereglementeerde opleiding volgens EU-richtlijn 2005/36/EG. Een gereglementeerde opleiding is een opleiding die specifiek op de uitoefening van een bepaald beroep is gericht en die bestaat uit een studiecyclus waarvan de structuur en het niveau bij wet zijn vastgesteld en eventueel wordt aangevuld met een beroepsopleiding, beroepsstage of praktijkervaring waarvan de structuur en het niveau ook bij wet zijn vastgesteld.

1.8. Master in Maritime Piloting:

De opleiding tot registerloods in Nederland is een geaccrediteerde hbo-masteropleiding van ruim 1 jaar die gevolgd wordt na een 4-jarige (maritieme) bacheloropleiding plus verplichte praktijkervaring. De opleiding wordt verzorgd door de Nederlands Loodsencorporatie. De Nederlands Loodsencorporatie is daartoe een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende onderwijsinstelling. Het diploma geeft recht op het voeren van de titel Master of Science.

1.9. Informatie over de opleiding tot registerloods:

Voor een gedetailleerde inhoud van de opleiding tot registerloods kunt u via e-mail contact opnemen met de Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (STODEL): OTRMMP@loodswezen.nl

2. VERKLARING DIENSTVERRICHTER

2.1. Verklaring dienstverrichter

Van het voornemen om als dienstverrichter op tijdelijke en incidentele basis loodsdiensten in Nederland te verrichten, moet u eerst schriftelijk (op papier of in elektronisch formaat) melding doen bij de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie (de bevoegde autoriteit). U moet deze schriftelijk melding doen vóórdat u voor de eerste keer uw loodsdiensten verricht. Deze verklaring moet elk jaar opnieuw afgegeven worden en zal, op basis van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren vergezeld gaan van de hieronder genoemde documenten.

2.2. Documenten die bij de verklaring gevoegd moeten worden

Bij iedere verklaring, en ook bij iedere wijziging in uw situatie, moet u de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de volgende documenten toesturen:

1.       Uw voornaam, achternaam en contactgegevens.

 1. Kopie van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Plus, als u geen onderdaan van een EU-land bent, een document waaruit blijkt dat u een gezinslid van een EU-burger bent, of dat u een verblijfsvergunning voor lange termijn of vluchtelingenstatus in een EU-land heeft, of dat u een EU-werkvergunning ("blauwe kaart") heeft of ander relevant bewijs dat u eventueel aanspraak kunt maken op EU-rechten. Informeer bij de betrokken nationale autoriteiten.
 1. Document waaruit blijkt dat u legaal gevestigd bent in een EU-land om daar loodsdiensten te verrichten en dat u geen verbod op de uitoefening van dit beroep is opgelegd, ook niet tijdelijk, en dat u geen strafblad heeft.
 2. De naam van het beroep in het land waar u normaal gesproken werkt.
 3. Kopie van uw diploma of diploma’s (soms is daarvan ook een gecertificeerde vertaling nodig).
 • Het gaat om een bewijs van uw opleidingstitels, formele kwalificaties of beroepsvaardigheden.
 1. Waar nodig een document waaruit blijkt dat u in de afgelopen 10 jaar uw beroep ten minste 1 jaar lang voltijds of deeltijds heeft uitgeoefend (soms is ook daarvan een gecertificeerde vertaling nodig).
 2. Een bewijs van uw professionele aansprakelijkheidsverzekering (verzekeringsmaatschappij, polisnummer).
 3. Referentienummers van al uw eerder in Nederland ingediende verklaringen (indien van toepassing).
 4. Bewijs van uw inschrijving (inschrijvingsnummer) in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register, inclusief de naam van het register.
 5. Wanneer voor uitoefening van loodsdiensten in uw staat van vestiging een vergunning is vereist, de naam en het adres van de bevoegde toezichthoudende instantie.
 6. De beroepsorganisatie(s) waarbij u als dienstverrichter bent aangesloten.
 7. Wanneer u als dienstverrichter onder de omzetbelasting vallende werkzaamheden uitoefent, het btw-identificatienummer.

3. BEPERKINGEN DIENSTVERRICHTING

3.1. Beperkingen dienstverrichting wegens beroepskwalificaties/diploma’s

De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie kan op grond van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties aan u als dienstverrichter geen beperkingen opleggen wegens uw beroepskwalificaties/diploma’s indien:

 • De loodsenopleiding of het loodsenberoep in uw EU-land is gereglementeerd.
 • De loodsenopleiding of het loodsenberoep in uw EU-land niet is gereglementeerd en u in de afgelopen 10 jaar dit beroep ten minste 1 jaar lang in uw EU-land heeft uitgeoefend.

Maar omdat het loodsenberoep gereglementeerd beroep is met implicaties voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid, kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie, naar aanleiding van uw verklaring om als dienstverrichter loodsdiensten in Nederland te willen uitoefenen, wel besluiten om eerst uw beroepskwalificaties/diploma’s te controleren.

Dit is conform de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. De wet staat namelijk toe dat in geval van dienstverrichting de beroepskwalificaties/diploma’s van beroepsbeoefenaren wier beroep implicaties voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid heeft, gecontroleerd mogen worden.

Als bij controle blijkt dat uw beroepskwalificaties/diploma’s verschillen van die van de Nederlandse registerloods, kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie beslissen dat u de mogelijkheid krijgt om door middel van een proeve van bekwaamheid aan te tonen dat u deze verschillen kunt overbruggen. Het definitieve besluit over de toestemming om als dienstverrichter het loodsenberoep in Nederland uit te oefenen wordt in dat geval genomen op basis van het resultaat van de proeve van bekwaamheid.

4. BESLISPROCEDURE

4.1. Procedure na het indienen van u uw verklaring als dienstverrichter

Na ontvangst van uw verklaring door de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie:

 • Krijgt u bericht over de prijs van de procedure, de afgifte van het besluit en het organiseren van een proeve van bekwaamheid;
 • Zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie binnen een maand beslissen:

o   Of zij uw beroepskwalificaties/diploma’s zal controleren.

 • Of u, na controle van uw beroepskwalificaties/diploma’s, een proeve van bekwaamheid af moet leggen.
 • Of u, na controle van uw beroepskwalificaties/diploma’s, toestemming krijgt om als dienstverrichter het loodsenberoep uit te oefenen.
 • Bovengenoemde beslistermijn van een maand kan, onder vermelding van redenen, binnen die termijn met een maand worden opgeschort. Als de termijn van opschorting verstreken is, zal binnen 2 maanden over uw verklaring worden beslist.
 • Als besloten is dat u een proeve van bekwaamheid moet afleggen, stelt de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u in de gelegenheid deze af te leggen binnen een maand na dat besluit.
  • Van die beslissing ontvangt een motivatie die duidelijk maakt dat deze genomen is op basis van een zorgvuldige vergelijking en toegepast op uw situatie.
  • Het definitieve besluit over de toestemming om als dienstverrichter het loodsenberoep uit te oefenen wordt genomen op basis van het resultaat van de proeve van bekwaamheid.
  • Uw verklaring als dienstverrichter wordt afgewezen, indien u de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan.
  • Als de algemene raad niet binnen de beschreven termijnen reageert, mag u als dienstverrichter starten met het uitoefenen van loodsdiensten in Nederland.

5. PROEVE VAN BEKWAAMHEID BIJ WEZENLIJKE VERSCHILLEN

5.1 Wezenlijke verschillen

Op basis van controle kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie vaststellen of er wezenlijke verschillen bestaan tussen uw beroepskwalificaties/diploma’s en die van de Nederlandse registerloods. De wezenlijke verschillen betreffen essentiële vakgebieden binnen het beroep.

Op grond van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties kan de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u dan de mogelijkheid geven om een proeve van bekwaamheid af te leggen om aan te tonen dat u de ontbrekende kennis, vaardigheden en competenties heeft verworven en de wezenlijke verschillen kunt overbruggen.

Van het besluit tot proeve van bekwaamheid ontvangt een motivatie die duidelijk maakt dat deze genomen is op basis van een zorgvuldige vergelijking en toegepast op uw situatie.

5.2 Proeve van bekwaamheid

Ten aanzien van de proeve van bekwaamheid zal de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie het volgende vaststellen:

 • De inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden.
 • De wijze waarop en de termijn waarbinnen de diverse onderdelen van de proeve zullen worden afgenomen.
 • Als u een proeve van bekwaamheid moet afleggen, stelt de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie u in de gelegenheid deze af te leggen binnen een maand na het nemen van het besluit (zie punt 4.1).

6. BESLISSING

6.1 Beslissing over verklaring dienstverrichter

 • Als uw verklaring wordt goedgekeurd, ontvangt u daarvan bericht. U kunt uw diensten pas gaan verrichten na formele toestemming van de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie.
 • Als uw verklaring wordt afgekeurd, ontvangt u daarvan bericht. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze afwijzing met redenen omkleden.
 • Indien de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie heeft besloten dat zij uw beroepskwalificaties/diploma’s zal controleren, krijgt u daarvan bericht. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze beslissing met redenen omkleden.
 • De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie stuurt u ook bericht als besloten is dat u een proeve van bekwaamheid af moet leggen. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze beslissing met redenen omkleden.
 • Uw verklaring wordt goedgekeurd, als u de proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft volbracht en de daaraan verbonden kosten heeft voldaan.
 • Uw verklaring wordt afgewezen, indien u de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie zal deze afwijzing met redenen omkleden.

7. KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

7.1 Kennis van de Nederlandse taal

U moet beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van het loodsenberoep in Nederland vereist is.

8. KOSTEN

8.1 Kosten

 • De kosten in verband met de proeve van bekwaamheid bedragen € 1.347 per dag

9. BEZWAAR EN BEROEP

9.1 Bezwaar tegen het besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie over het verlenen van diensten? U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. U stuurt een bezwaarschrift naar de algemene raad waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. In het bezwaarschrift staan in ieder geval uw naam, adres en handtekening. De algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie kijkt naar uw bezwaarschrift en neemt opnieuw een beslissing.

9.2 Beroep tegen de beslissing op het bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Wat u hiervoor moet doen, leest u onderaan de beslissing over het bezwaar. Tegen een beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.