De opleiding tot registerloods

Op www.loodsworden.nl vind je alle informatie over de opleiding.

De opleiding

De Opleiding tot Registerloods: Master in Maritime Piloting
De Nederlandse Loodsencorporatie is een door het ministerie van OC&W erkende onderwijsinstelling. De door haar verzorgde Opleiding tot Registerloods: Master in Maritime Piloting (OTR:MMP) is sinds februari 2014 geaccrediteerd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op hbo-masterniveau. Dit betekent dat de student zich na het behalen van de opleiding Master of Science mag noemen. Met dit behaalde getuigschrift ben je registerloods. De opleiding is intensief, afwisselend en praktijkgericht en streeft naar het afleveren van nautische professionals op wie brugteams, reders en de samenleving kunnen en mogen vertrouwen. Om deel te nemen aan de opleiding, moet je tenminste beschikken over een vaarbevoegdheidsbewijs minimaal chief mate zonder beperkingen, in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma, een BRM/MRM certificaat en een Marcom-A certificaat. Beschik je over de juiste papieren en ervaring, dan ontvangen we graag je aanmelding. Je wordt dan geplaatst in de kandidatenpool.

Selectieprocedure
Jaarlijks geven de regionale loodsencorporaties aan hoeveel nieuwe studenten er de volgende opleiding nodig zijn en naar welk profiel wordt gezocht. De kandidaten die vanuit de kandidatenpool worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure doorlopen een intakegesprek, assessment, manoeuvreertest, medische keuring en eindgesprek. Het assessment bestaat uit onder andere een IQ-test, rollenspel en een gesprek met een psycholoog. Het laatste onderdeel van de selectieprocedure is een eindgesprek met de toelatingscommissie. Deze commissie adviseert het bestuur van de onderwijsinstelling (instellingsbestuur) aan de hand van de behaalde resultaten van deze selectieprocedure. Het instellingsbestuur beslist vervolgens wie een bewijs tot deelname krijgt voor de OTR:MMP.

Keuze voor een regio
De registerloodsen zijn actief in vier regio’s, te weten: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Elke regio kent zijn eigen uitdagingen en dynamiek. Regio Noord heeft geen eigen opleiding. Als je registerloods wilt worden in deze regio, volg je de opleiding in regio Rotterdam-Rijnmond. Na de opleiding ga je aan de slag als registerloods in regio Rotterdam-Rijnmond en kun je je admittage-gebied uitbreiden in regio Noord.

Opbouw studie
De OTR:MMP duurt 14 tot 15 maanden, afhankelijk van de gekozen regio. De opleiding kent 4 fasen. Fase 0 is een centraal deel van 10 weken inclusief tentamens waar de studenten de basisvaardigheden van het beroep van registerloods, aangeleerd krijgen .

Onderstaande inhoudsgebieden komen tijdens deze 10 weken aan bod:
 • Algemene wetten en voorschriften
 • Scheepvaartreglementering
 • Topografie en scheepvaartverkeerstekens
 • Getijleer
 • Communicatie (intern en extern)
 • Veiligheidsaspecten
 • Navigeren
 • Manoeuvreren
 • MRM
 • Organisatiekunde
 • Onderzoek & Ontwerp
De lesstof wordt aangereikt door middel van theorielessen, praktijkvaren en oefeningen op de simulator. Na 7 weken worden alle inhoudsgebieden getentamineerd. De student gaat na het goed afronden van deze tentamens verder met zijn studie in een van de regio ’s waar hij het beroep van registerloods uiteindelijk zou kunnen gaan uitoefenen.
In de regio is de opleiding verdeeld in 3 fasen. In de eerste fase staat de rol van verkeersdeelnemer centraal. De lesstof bevat veel theorie, de student observeert tijdens de instructiereizen het brugteam. Fase 1 beslaat ongeveer 6 weken.

In de tweede fase staat de rol van adviseur centraal, onder begeleiding van een registerloods leert de student een vaarplan op te maken en te communiceren met externe partijen. Deze periode duurt ongeveer 5 maanden.

In de derde en laatste fase van de opleiding komen alle voorgaande rollen samen en leert de student om het beroep van registerloods uit te voeren, dit alles gebeurt altijd onder begeleiding van de registerloods.

De opleiding kent diagnostische en selectieve toetsen. Op 50% en 85% van de opleiding wordt er selectief getoetst door middel van een selectieve koppelperiode en een theorie tentamen. Alleen de studenten die de selectieve toetsmomenten met een voldoende afsluiten mogen de opleiding vervolgen. Tussendoor krijgen de studenten ook diagnostische toetsen.

Gedurende de opleiding maakt de student minimaal 200 instructiereizen, verdeeld over het vaargebied en verdeeld over dag en nacht. De student krijgt tijdens de opleiding verschillende koppelperiodes en maakt dan minimaal 6 tot maximaal 10 aaneengesloten reizen die worden beoordeeld door 1 of 2 koppelloodsen.

Aan het einde van de opleiding krijgt de student een mondeling theorie examen bestaande uit verschillende integrale casussen over bovengenoemde inhoudsgebieden en een praktijkexamen bestaande uit minimaal 10 examenreizen. Bij deze examens wordt beoordeeld of de student voldoet aan de 4 eindkwalificaties:

 • Manoeuvreren en navigeren
 • Communiceren
 • Onderzoek en Ontwikkelen
 • Corporatielid en vrije beroepsbeoefenaar

Studievergoeding
Zodra je met de opleiding begint, krijg je een studievergoeding.

Registerloods
Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kan de student worden ingeschreven in het Loodsenregister en is hij bij inschrijving lid van de Nederlandse Loodsencorporatie en van één van de vier regionale loodsencorporaties.

Daarnaast kan de afgestudeerde student lid van de maatschap van de gekozen regio én aandeelhouder van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V. worden. Om lid te kunnen worden van de maatschap moet een werkkapitaal worden ingebracht. De aandelen in de BV ’s worden overgedragen bij een notaris.

De registerloods komt niet in dienst bij het Loodswezen. Hij is geen werknemer en ontvangt geen salaris. Als lid van een van de maatschappen is de registerloods namelijk een zelfstandig ondernemer. Het inkomen wordt gevormd door het aandeel in de winst van de maatschap. De hoogte van het winstdeel is afhankelijk van het scheepsaanbod en varieert dan ook per jaar. Maandelijks wordt een voorschot op de winst uitgekeerd.

Meer weten?
Voor meer informatie, neem contact op met Eline van der Vlist van STODEL (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen) via email: OTRMMP@loodswezen.nl